برنامه خدمت مذهبی جهانی

خدمت مذهبی جهانی

برنامه خدمت مذهبی جهانی یک ابزار ضروری برای کمک به شاهدان یهوه در خدمت مذهبی در میدان است.

خدمت مذهبی جهانی
خدمت مذهبی جهانی

پیشرفت خود را متصور کنید

ساعات خدمت و مطالعات کتاب مقدس خود را با یک نمایش ماهانه واضح که می‌توانید با یک ضربه تنها به اشتراک بگذارید، به راحتی پیگیری کنید.

برنامه خدمت مذهبی جهانی

گزارش خدمت در میدان سال 2023 جدید

گزارش خدمت خود را (S-4-E 11/23) از طریق پست الکترونیک، WhatsApp یا پیامک به جماعت خود از طریق اپلیکیشن ارسال کنید.

برنامه خدمت مذهبی جهانی

همراه شما در میدان

اطلاعات تماس را ذخیره کنید و یادآورهای برای بازدیدهای مجدد و مطالعات کتاب مقدس تنظیم کنید.

برنامه خدمت مذهبی جهانی